ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

-Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 - ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

-ΝΟΜΟΣ 1566
Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  200/98 
-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής

-ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.4452/2017
Αρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπ/σης

-Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας

-Ν.υπ.αριθ.3528/9 2 2007
Υπαλληλικός Κώδικας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου