Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
Τεύχος B’ 1767/08.05.2020 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παι-
δείας, για το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνο-
νται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες
των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν,
βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με
τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου και
εντός της προθεσμίας της περίπτωσης α’ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(από 15 έως 30 Μαΐου )
...................................................................................

Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες
1. Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλε-
κτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφι-
ακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση
των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Η επε-
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαι-
τούνται για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου
διενεργείται μετά από αίτημα των γονέων/κηδεμόνων
του νηπίου.
2. Στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το νη-
πιαγωγείο στο οποίο ανήκει το νήπιο/προνήπιο ανάλογα
με τη διεύθυνση κατοικίας τους και συμπληρώνουν τα
στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) κα-
θώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου μέσω
του οποίου θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτη-
σής τους. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδε-
μόνες συμπληρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αι-
τούνται την εγγραφή, και συγκεκριμένα (α) όνομα, (β) πα-
τρώνυμο, (γ) μητρώνυμο, (δ) ημερομηνία γέννησης. Η
ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) διαλειτουργεί με τα πληροφο-
ριακά συστήματα «Μητρώο Πολιτών» και «myschool» και
παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων
που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα,
τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο νηπιαγωγείο και
τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μο-
νάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και
οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για
το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για
οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέ-
κνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα
να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/
προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας,
είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό
συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση 
σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.
β) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους (οδός- αριθ-
μός-δήμος-ταχυδρομικός κώδικας), την οποία τεκμηριώ-
νουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό
αποδεικτικό, όπως λογαριασμό Δημοσίων Επιχειρήσε-
ων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), μισθωτήριο συμβόλαιο,
ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.
γ) Τα στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στην ίδια ή
σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχουν.
δ) Αν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου
στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο τμήμα
πρόωρης υποδοχής.
ε) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων
κατά την προσέλευση και αποχώρηση προς και από τη
σχολική μονάδα, ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση:
«Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευ-
θύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του
νηπίου/προνηπίου».
Τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ προ-
σκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας
που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/νη
του νηπιαγωγείου.
3. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κη-
δεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)
για τα παραστατικά που απαιτείται να προσκομίσουν με
επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παρα-
στατικά, πέρα από τα δικαιολογητικά που αφορούν τις
περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το
προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρό-
ωρης υποδοχής καθώς και
γ) το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοι-
χείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα 
προβλεπόμενα εμβόλια,
δ) γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδα-
γωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφό-
σον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης
δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του
τέκνου του οποίου αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
5. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδε-
μόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο
που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν
διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το νηπια-
γωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν
οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές
διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.
6. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους
Μητρώων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτε-
ρου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του
ν. 3979/2011 (Α’ 138).
7. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν
να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση
μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο. Για
τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/
νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπη-
ρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
(gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δι-
καιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.


.......................................................................................................

είναι η περιοχή που περικλείεται από τις  οδούς
Κονδύλη– Περιφερειακή οδός – Γιαννούτσου – Σιδηροδρομική Γραμμή – Εθνικής Αντίστασης – Αθύρων – Μακρυγιάννη – Οψικίου – Ανδρονίκου – Κανδηλάπτη – Καισαρείας. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω,οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να τα προσκομίζουν στο νηπιαγωγείο από τις 8 έως τις 19 Ιουνίου και ώρες 13:15 -14:00


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου